Mapa realizacji

 21'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2021

 21'Skrócona nazwa edycji

LeŚnE RoZBawi DzieCIAki - doposażenie i przebudowa placu zabaw na Osiedlu Leśnym

Szacunkowy koszt: 64 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Bursztynowe MSORiP (miejsce samoobsługi rowerzystów i pieszych)

Koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

 21'Skrócona nazwa edycji

Mała architektura miejska - ul. Głowackiego

Koszt: 95 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

 21'Skrócona nazwa edycji

Murale na Osiedlu Starosty Kosa

Szacunkowy koszt: 47 500 zł

Etap realizacji: w realizacji

 21'Skrócona nazwa edycji

"MŁODZIEŻ DLA OSTROŁĘKI - OSTROŁĘCKA STREFA WYPOCZYNKU PRZY KUPCU"

Szacunkowy koszt: 150 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

 21'Skrócona nazwa edycji

Literaci na Literackiej

Koszt: 137 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Wymiana nawierzchni chodnika ul. Heleny Modrzejewskiej

Koszt: 102 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Wymiana nawierzchni chodnika ulicy Podchorążych

Koszt: 78 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY ULICY PUŁKOWNIKA ANATOLA JEZIERSKIEGO

Szacunkowy koszt: 250 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Tenisowe Osiedle Starosty Kosa

Koszt: 78 500 zł

Etap realizacji: w realizacji

 21'Skrócona nazwa edycji

Rewitalizacja chodnika przy ulicy Partyzantów

Szacunkowy koszt: 92 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Rewitalizacja skweru przy ul. J. Sobieskiego

Koszt: 88 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

 21'Skrócona nazwa edycji

Radarowe Wyświetlacze Prędkości (solarne)

Koszt: 14 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Plac zabaw na Osiedlu Łazek

Koszt: 100 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Budowa nawierzchni ulicy Żytniej

Szacunkowy koszt: 69 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Budowa funkcjonalnego o placu zabaw na osiedlu "Witosa".

Koszt: 105 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych poprzez modernizację chodnika przy budynkach Hallera 15 i Hallera 17

Szacunkowy koszt: 94 200 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Budowa dziedzińca w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Koszt: 188 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2020

 20'Skrócona nazwa edycji

Wymiana nawierzchni chodnika ul. Poznańska

Koszt: 376 518,89 zł

Etap realizacji: zrealizowany

W dniu 18 sierpnia 2020 r. rozpoczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. wymiana nawierzchni chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Poznańskiej w Ostrołęce. W dniu 16 września 2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma Gutbruk inż. Tomasz Gutowski. W ramach inwestycji wymieniona zostanie nawierzchnia chodnika oraz pobudowana ścieżka rowerowa na odcinku od skrzyżowania z ulicą Janusza Korczaka do skrzyżowania z ulicą Bursztynową. Prace obejmują m.in.: - rozbiórkę nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych, - rozbiórkę uszkodzonego i ułożenie nowego krawężnika betonowego, - rozbiórkę i ułożenie obrzeża betonowego, - wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej, - wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej o szer. 2,0 m z kostki betonowej bezfazowej, - przebudowę dwóch zjazdów na nawierzchnię z kostki betonowej, - zmianę lokalizacji tablicy pamiątkowej, - zmianę nadziemnego hydrantu ppoż. na hydrant skrzynkowy podziemny, - regulację wysokościową 5 zaworów wodociągowych studni telekomunikacyjnej, - przebudowę ogrodzenia panelowego na dł. ok 34 m, - w obrębie chodnika i ścieżki rowerowej odtworzenie nawierzchni zieleni w pasie drogowym z wykonaniem warstwy ziemi urodzajnej i obsianiem trawą, - pod projektowaną nawierzchnią wbudowanie podbudowy z gruzobetonu (materiał zamawiającego), - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego stałej organizacji ruchu.
 20'Skrócona nazwa edycji

Wymiana nawierzchni chodnika ul. Sienkiewicza

Koszt: 158 803,74 zł

Etap realizacji: zrealizowany

23.07.2020 r. rozpoczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Wymiana nawierzchni chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Henryka Sienkiewicza w Ostrołęce. W dniu 2.09.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma MAR-BUD Mariusz Kamrat. Roboty budowlane polegają na 1) rozbiórce nawierzchni istniejącego chodnika z płytek chodnikowych, 2) rozbiórce krawężnika betonowego, 3) rozbiórce obrzeża betonowego, 4) wykonaniu nawierzchni chodnika o szer. 2,0 m z kostki betonowej, 5) wykonaniu nawierzchni ścieżki rowerowej o szer. 2,0 m z kostki betonowej bezfazowej, 6) przebudowie dwóch zjazdów na drogi wewnętrzne ze zmianą na nawierzchnię z kostki betonowej wraz z wbudowaniem nowego obramowania jezdni i zjazdów za pomocą krawężników betonowych. Wykonawca stworzy również pas zieleni z trawą.
 20'Skrócona nazwa edycji

"RETY" - REmonTY na Leśnym" - doposażenie i przebudowa placu zabaw na osiedlu Leśnym

Koszt: 70 297 zł

Etap realizacji: w realizacji

 20'Skrócona nazwa edycji

"MŁODZIEŻ DLA OSTROŁĘKI - KONCERT HIP-HOPOWY DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA OSTROŁĘKI"

Szacunkowy koszt: 150 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Miasto Ostrołęka planowało realizację zadania w dniu 29 sierpnia 2020 r. W tym celu zawarto umowy z wykonawcami. Niestety, w marcu br. w Polsce wprowadzono stan epidemii związany z wysoką zachorowalnością wywołanego wirusem COVID-19. Aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa, wprowadzono szereg obostrzeń, w tym zakaz lub ograniczenie organizowania imprez masowych, kulturalnych czy rozrywkowych. Wprowadzono również limity osób, które mogą w takich wydarzeniach uczestniczyć. Aby zapewnić realizację zadania w sposób bezpieczny, samorząd Miasta Ostrołęki zdecydował o przesunięciu realizacji zadania na rok kolejny. Z Wykonawcami zawarto stosowne aneksy do umów. Koncert zaplanowany jest na 4 września 2021 roku.
 20'Skrócona nazwa edycji

Rewitalizacja terenu u zbiegu ulic Wyspiańskeigo i Lenartowiecza na Osiedlu Stacja w Ostrołęce

Koszt: 158 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

29 grudnia 2020 r. ogłoszony został przetarg na realizację robót budowlanych związanych z rewitalizacją terenu u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Lenartowicza na os. Stacja w Ostrołęce. W ramach zadania planowana jest budowę obiektów małej architektury takich jak ławki, śmietniki i urządzenia rekreacyjne dla dzieci, zieleń, boiska sportowe. Nawierzchnię bezpieczną pod urządzenia placu zabaw stanowić ma poliuretan. Dodatkowo powstaną chodniki z kostki betonowej oraz parking na 8 miejsc postojowych. Termin składania ofert mija 18 stycznia 2021 r.
 20'Skrócona nazwa edycji

Z Osiedlem Witosa w przyszłość - wakacyjne warsztaty rozwijające

Koszt: 55 720 zł

Etap realizacji: zrealizowany

30 czerwca 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszone zostało zapytanie cenowe na realizację Wakacyjnych warsztatów rozwijających sportowo, plastyczni i kulturalnie dla dzieci i młodzieży z Osiedla Witosa w wieku od 7-16 lat. Do Urzędu Miasta Ostrołęki wpłynęły dwie oferty. Jedna z nich nie spełniała wymagań formalnych. Zadanie powierzono drugiej firmie, tj. Mówiący Kij. Warsztaty prowadzone były przez dwa tygodnie w czasie wakacji od nauki szkolnej - od 3 do 14 sierpnia 2020 r. Program półkolonii każdej z grup obejmował warsztaty fotograficzne, filmowe i teatralne oraz treningi pływania i tenisa ziemnego. 15 godzin warsztatów fotograficznych, prowadzonych przez profesjonalnego fotografa Tomasza Grzyba zakończyło się wystawą, którą rodzice uczestników widzieli już podczas uroczystości, a ostrołęczanie niebawem będą mogli podziwiać w hallu parku wodnego Aquarium. Efektem 15 godzin warsztatów teatralnych pod reżyserskim okiem Wojciecha Kraszewskiego z Ostrołęckiego Centrum Kultury były dwie zabawne inscenizacje wierszy Juliana Tuwima. Również Wojciech Kraszewski, wspomagany przez Rafała Święcickiego, profesjonalnego kinooperatora, koordynował produkcje filmowe, które od początku do końca tworzyli mali operatorzy podczas 15 godzin warsztatów filmowych. W zajęciach wzięło udział około 20 dzieci. O formę fizyczną dzieci i rozbudzanie ich pasji sportowych zadbali zawodowi sportowcy i trenerzy. Manuela Wikieł, wielokrotna medalistka mistrzostw Polski, codziennie doskonaliła z uczestnikami umiejętności pływackie. A Jakub Nosek, utytułowany zawodnik i trener tenisa, członek Ostrołęckiego Stowarzyszenia Tenisowego, zaszczepiał miłość do tenisa ziemnego.
 20'Skrócona nazwa edycji

Integracyjna otwarta strefa aktywności dla mieszkańców osiedla Dzieci Polskich

Koszt: 101 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

W dniu 30 grudnia 2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z powstaniem Integracyjnej otwartej strefy aktywności dla mieszkańców os. Dzieci Polskich. W ramach zadania planowane jest ustawienie huśtawki integracyjnej dostosowanej dla osób niepełnosprawnych na nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej oraz trzech urządzeń do ćwiczeń: wioślarza, motyla oraz drabinki. Powstanie również ogrodzenie. Termin składania ofert mija 15 stycznia 2021 r.
 20'Skrócona nazwa edycji

Zagospodarowanie terenu na os. Traugutta

Koszt: 102 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

30 grudnia 2020 r. ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych związanych z przebudową i doposażeniem placu zabaw na os. Traugutta. W ramach doposażenia i przebudowy placu zabaw zostaną wykonane prace polegające na rozbiórce istniejącego ogrodzenia, wykonanie nowego chodnika z kostki brukowej z zatoczkami do ustawienia ławek z koszami na śmieci, oświetlenie terenu z istniejącego przyłącza elektroenergetycznego, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu natryskowego w lokalizacji jak na zagospodarowaniu oraz przeniesienie w to miejsce istniejących urządzeń rekreacyjnych i zjeżdżalni, które znajdują się w strefie 10m od linii rozgraniczającej ulicę. Termin składania ofert mija 15 stycznia 2021 r.
 20'Skrócona nazwa edycji

Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy sklepie Mila w zbiegu ulic Łęczysk z ulicą Jana Sobieskiego

Koszt: 83 638 zł

Etap realizacji: w realizacji

29 grudnia 2020 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych związanych z doposażeniem i modernizacją placu zabaw u zbiegu ul. Łęczysk z ul. J. Sobieskiego w Ostrołęce. W ramach modernizacji na całym placu zabaw położona zostanie bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa natryskowa oraz chodniki z ławkami i koszami na śmieci. W ramach doposażenia powstanie piaskownica dla dzieci. Termin składania ofert mija 19 stycznia 2021 r.
 20'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie częściowego oświetlenia ulic: Fortowej, Działkowej i Sztandarowej na osiedlu Łazek.

Koszt: 105 725 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 20'Skrócona nazwa edycji

Kompleks wypoczynkowo-sportowy "Kolorowe Wojciechowice"

Koszt: 113 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

28 grudnia 2020 r. ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych na skwerze im. dra Czesława Szczypka w ramach zadania "Kolorowe Wojciechowice". W niewielkim paku powstanie plac zabaw dla dzieci z nawierzchnią bezpieczną z poliuretanu, elementy małej architektury (ławki, kosze, stojak na rowery). Poprawione zostaną również chodniki z kostki brukowej oraz oświetlenie. Na placu zabaw pojawi się zestaw zabawek z grami, lokomotywa ze zjeżdżalnią, huśtawki. Termin składania ofert mija 15 stycznia 2021 r.
 20'Skrócona nazwa edycji

Remont chodnika wzdłuż budynków przy ulicy Kleeberga 1,3,5,7,9,11

Koszt: 179,02 zł

Etap realizacji: zrealizowany

W dniu 19 czerwca 2020 r., w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z remontem chodnika wzdłuż budynków przy ulicy gen. Franciszka Kleeberga nr 1,3,5,7,9,11 w Ostrołęce. Najlepszą ofertę złożyła firma Mar-Bruk Mariusz Bartkowicz. W ramach zadania dokonano wymiany starych, zniszczonych płyt chodnikowych. Ułożono nowe ciągi piesze z kostki brukowej o długości 780,00 m kw. Ułożono również dojście do parkingu oraz odtworzono tereny zielone. W piątek, 2 października odbył się odbiór techniczny inwestycji. Do prac wykorzystano miejskie materiały z recyklingu w postaci kruszywa pozyskanego z przekruszonego gruzu betonowego. W ten sposób udało się obniżyć koszty realizacji zadania już na etapie projektowym.
 20'Skrócona nazwa edycji

CHUSTECZKOWE OGRODY-rewitalizacja skwerów miejskich: Wyszyńskiego oraz Psarskiego

Koszt: 139 744 zł

Etap realizacji: w przetargu

28 grudnia 2020 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych związanych z rewitalizacją skweru im. Józefa Psarskiego. W ramach przygotowanego projektu zaprojektowano urządzenie skweru w siedziska zlokalizowane na murku przy ul. Kościuszki, dodatkową pochylnię od strony ul. Kościuszki, utwardzone chodniki, wymianę istniejącej nawierzchni wraz z wymianą obrzeży betonowych. Zaprojektowano również nowe nasadzenia zieleni, usunięcie części istniejącej zieleni, przesadzenia oraz oświetlenie pomnika przyrody. Do projektowanych nasadzeń wybrano gatunki łatwo dostępne na rynku, odporne na warunki klimatyczne tego regionu oraz warunki miejskie i niezbyt wymagające, co do warunków siedliskowych. Przy doborze gatunkowym roślin uwzględniono również zróżnicowanie nasłonecznienie poszczególnych stanowisk. Nasadzenia zaprojektowano tak, aby stworzyć na skwerze atrakcyjne miejsce sprzyjające wypoczynkowi i rekreacji. Na skwerku pojawią się rabaty kwiatowe, nowe krzewy, róże w odmianie Eden, pnącza. Istniejące rośliny zostaną poddane pielęgnacji i uzupełnione. Termin składania ofert mija 15 stycznia 2021 r.
 20'Skrócona nazwa edycji

OSTROŁĘKA PRZYJAZNA PSOM - urządzenie wybiegu dla psów na terenie Parku Miejskiego w Ostrołęce

Koszt: 69 257 zł

Etap realizacji: w przetargu

30 grudnia 2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację m.in. wybiegu dla psów w parku miejskim. W ramach zadania powstanie ogrodzony teren z nawierzchnią trawiastą, na którym ustawione zostaną różnego rodzaju przeszkody, z których będą mogły korzystać czworonogi pod kontrolą właścicieli, m.in. huśtawka, kładka, palisada, tunel, płotki. Pojawi się także kosz z dystrybutorem worków na psie odchody, który ułatwi utrzymanie czystości wokół zabawek. Termin składania ofert mija 15 stycznia 2021 r.
 20'Skrócona nazwa edycji

Przebudowa boiska sportowego w Parku Miejskim

Koszt: 199 747,19 zł

Etap realizacji: zrealizowany

07.07.2020 r. Miasto Ostrołęka ogłosiło przetarg na realizację robót budowlanych związanych z przebudową boiska sportowego w Parku Miejskim w Ostrołęce. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TORAKOL Rajmund Zalewski, która stała się Wykonawcą zadania. W ramach zadania wykonana została nawierzchnia sztuczna modułowa z polipropylenu dla potrzeb boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki oraz oświetlenie boiska. Zamontowane zostały także elementy małej architektury: ławki z oparciem, kosze na śmieci, stojaki na rowery. Dodatkowo miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 90 tys. zł z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020. Umowę na dofinansowanie Prezydent Miasta Ostrołęki Łukasz Kulik podpisał 30 lipca 2020 r. 21 grudnia 2020 r. nastąpił oficjalny odbiór techniczny inwestycji. Obiekt dostępny jest dla mieszkańców siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 20'Skrócona nazwa edycji

Urządzenie placu zabaw ul. Henryka Dobrzańskiego nr dz. ew. 50068

Koszt: 151 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

28 grudnia 2020 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z urządzeniem placu zabaw przy ul. H. Dobrzańskiego w Ostrołęce. W ramach zadania powstanie plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej, na którym ustawiony zostanie zestaw zabawek, karuzela, koniki, ważka, huśtawka. Całość zostanie ogrodzona a obok ułożony zostanie chodnik z kostki brukowej, przy którym staną ławki i kosze na śmieci. Termin składania ofert upływa 18 stycznia 2021 r.
 20'Skrócona nazwa edycji

Uzupełnienie ciągów pieszych na os. Bursztynowe

Koszt: 48,37 zł

Etap realizacji: zrealizowany

27.07.2020 r. ogłoszono zapytanie cenowe na realizację zadania pn. 1. "Przebudowa pasa drogowego ulicy Pomian w Ostrołęce" polegająca na wykonaniu chodnika od ulicy Diamentowej do ulicy Goworowskiej w Ostrołęce, 2. "Przebudowa pasa drogowego ulicy Janusza Korczaka w Ostrołęce", polegająca na wykonaniu chodnika od ulicy Opalowej w stronę ulicy Janusza Korczaka. W dniu 6 sierpnia 2020 r. do realizacji zadania wybrano firmę MK Instal Mieczysław Kowalczyk. Termin realizacji zadania ustalono na 30 września 2020 r. Wykonano chodnik od ulicy Opalowej w stronę ulicy Janusza Korczaka o długości około 80 mb i szerokości 1,8 m. Zastosowano nawierzchnię z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej na podbudowie z gruzobetonu. Wykonano również chodnik od ulicy Diamentowej do ulicy Goworowskiej o długości około 50 mb i szerokości 1,8 m. Zastosowano nawierzchnię z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej na podbudowie z gruzobetonu. W piątek, 9 października odbył się odbiór techniczny inwestycji z udziałem m.in. wykonawcy, prezydenta Ostrołęki Łukasza Kulika, radnych, pracowników urzędu, a także przedstawicieli osiedla Bursztynowe. Miasto wykorzystało materiały z recyklingu w postaci kruszywa pozyskanego z przekruszonego gruzu betonowego, co pozwoliło wygenerować oszczędności.
 19'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2019

 19'Skrócona nazwa edycji

Wymiana chodnika i nawierzchni ulicy Olimpijskiej

Koszt: 335 142,87 zł

Etap realizacji: w realizacji

8 lipca 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej. Termin jej przedstawienia to 8 października 2019 r. Koszt opracowania dokumentacji to 19.065,00 złotych. Na podstawie otrzymanej dokumentacji, 24 października 2019 r. ogłoszono przetarg na „Wymianę chodnika i nawierzchni ulicy Olimpijskiej w Ostrołęce”. 8 listopada nastąpiło otwarcie ofert. W postępowaniu zgłosiło się dwóch przedsiębiorców. 18 listopada 2019 r. wybrano korzystniejszą ofertę, niestety przedsiębiorca odstąpił od podpisania umowy. 9 stycznia 2020 r. ogłoszono kolejny przetarg. 16 marca 2020 r. dokonano otwarcia ofert. Niestety, oferta z najniższą ceną przekraczała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. Przetarg unieważniono. 10 września 2020 r. ogłoszono kolejny przetarg na realizację robót budowlanych, tj. wymianę chodnika i nawierzchni na ulicy Olimpijskiej. W postępowaniu wybrano firmę, która złożyła najlepszą ofertę biorąc pod uwagę cenę oraz okres gwarancji, tj. MAR-BUD Mariusz Kamrat. Zakres prac inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w ulicy Olimpijskiej rozpoczyna się od ulicy Wincentego Witosa - od bramy wjazdowej na teren ogródków działkowych, a kończy na skrzyżowaniu z ulicą Stefana Kijaka. Inwestycja będzie polegała na wykonaniu naprawy konstrukcji układu drogowego ulicy oraz ujednoliceniu jej geometrii do ciągu pieszo - jezdnego. Zakres zamówienia obejmuje: • budowę ciągu pieszo - jezdnego, • budowę drenu francuskiego, • ustawienie oznakowania pionowego. Długość odcinka przewidzianego do wykonania wynosi 314,33m. Termin realizacji: 18.12.2020r.
 19'Skrócona nazwa edycji

Zagospodarowanie skweru przy ul. Narutowicza w Ostrołęce

Koszt: 91 253,42 zł

Etap realizacji: zrealizowany

W dniu 11 kwietnia 2019 r. ogłoszone zostało zapytanie cenowe na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Zagospodarowanie skweru przy ul.Narutowicza w Ostrołęce". 29 kwietnia 2019 r. wybrany został wykonawca zadania, który obecnie prowadzi prace. Termin ich zakończenia to początek sierpnia 2019 r. 2 sierpnia 2019 r. nastąpił odbiór techniczny skweru. Mieszkańcy osiedla Stacja mogą już korzystać z terenu, na którym pojawiły się urządzenia do ćwiczeń, ławki, stolik szachowy i przepiękna zieleń. Idealne miejsce wypoczynku dla Mieszkańców. Koszt realizacji zadania to 91.253,42 zł.
 19'Skrócona nazwa edycji

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Łazek poprzez wybudowanie oświetlenia ulicznego

Koszt: 36 980 zł

Etap realizacji: zrealizowany

18 kwietnia 2019 r. ogłoszone zostało zapytanie cenowe na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Budowa oświetlenia ulicznego na os. Łazek w ramach budżetu obywatelskiego m.Ostrołęki na 2019 r. pn.:"Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców os. Łazek poprzez wybudowanie oświetlenia ulicznego". Termin składania ofert minął 10 maja 2019 r. W dniu 24 maja 2019 r. otwarte zostały oferty i wybrano wykonawcę zadania. Termin realizacji zadania to 5 tygodni od dnia podpisania umowy. Wykonawca wywiązał się z zadania i inwestycja została ukończona. 2 sierpnia odbył się jej odbiór techniczny. Przy ulicach pojawiły się nowe lampy LED wraz ze skrzynką sterowania oświetleniem. Koszt opracowania dokumentacji projektowej to 4.000,00 złotych Koszt nadzoru budowlanego to 1.000,00 złotych Koszt wykonania robót budowlanych to 31.980,00 złotych
 19'Skrócona nazwa edycji

Przebudowa i doposażenie placu zabaw na osiedlu Dzieci Polskich

Koszt: 189 990,31 zł

Etap realizacji: zrealizowany

W dniu 16 kwietnia 2019 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: "Przebudowa i doposażenie placu zabaw na osiedlu Dzieci Polskich w Ostrołęce w systemie zaprojektuj i wybuduj realizowany w ramach budżetu obywatelskiego". Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 7 maja 2019 r. W wyniku przetargu wybrano wykonawcę. Termin realizacji zadania to 31 sierpnia 2019 r. 4 września nastąpił odbiór techniczny inwestycji. Teren zyskał zupełnie nowy wygląd. Pojawiły się różnej wielkości zestawy rekreacyjne z domkami, mała ścianka wspinaczkowa, piramida linowa, zjeżdżalnie. Odpocząć można na nowych ławkach. Plac zabaw ma również nowe ogrodzenie. Całkowity koszt inwestycji to 189.990,31 złotych.
 19'Skrócona nazwa edycji

Ogród sensoryczny - kreatywny plac zabaw ze ścieżkami sensorycznymi i urządzeniami stymulującymi wszechstronny rozwój przy SP nr 4 w Wojciechowicach

Koszt: 277 625 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Na potrzeby realizacji zadania opracowana została dokumentacja projektowa, której koszt to 16.605,00 złotych. 29 maja 2019 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17 czerwca 2019 r. W wyniku przetargu został wybrany wykonawca, z którym niebawem zostanie podpisana umowa. Koszt robót budowlanych to 277.625,00 złotych. Termin realizacji zadania to 16 września 2019 r.
 19'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci młodszych przy Przedszkolu Miejskim nr 9 "Bajkowa Kraina" przy ul Blachnickiego

Koszt: 99 264,69 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Na potrzeby realizacji zadania została opracowana dokumentacja projektowa. W dniu 13 czerwca 2019 r. ogłoszone zostało zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro. Termin składania ofert minął 8 lipca 2019 r. 9 lipca 2019 r. wybrany został wykonawca zadania, z którym niebawem zostanie podpisana umowa. Termin realizacji zadania to 2 miesiące od dnia jej podpisania. Szacowany koszt realizacji projektu to 99.264,69 złotych.
 19'Skrócona nazwa edycji

Plac zabaw dla dzieci przy SP nr 5 ul. Hallera

Koszt: 178 045,06 zł

Etap realizacji: zrealizowany

22 lipca 2019 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Ostrołęce w systemie zaprojektuj i wybuduj realizowany w ramach budżetu obywatelskiego”. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 7 sierpnia 2019 r. 28 sierpnia 2019 r. dokonano wyboru najlepszej oferty. Inwestycje realizuje firma pergola Małgorzata Skórko, której oferta opiewała na kwotę 178 045,06 złotych, a okres gwarancyjny to 60 miesięcy. Inwestycja jest obecnie realizowana. Termin jej ukończenia to 5 grudnia 2019 r.
 19'Skrócona nazwa edycji

Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i małą sceną w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Koszt: 372 821,14 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Do inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa, której koszt to 15.129,00 złotych. 16 lipca został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i małą sceną ZSZ Nr 1 w Ostrołęce”. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 1 sierpnia 2019 r.Wybrano ofertę firmy Wostar Wojciech Niedźwiecki, którego oferta opiewała na kwotę 357 692,14 złotych. Okres gwarancji to 72 miesiące. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Termin realizacji to 10 grudnia 2019 r.