projekt nr 1

1. Wymiana nawierzchni chodnika ul. Poznańska


Lokalizacja

Ulica Poznańska (od skrętu w ulicę Jaracza wzdłuż posesji "Korczakówki" do wejścia do obiektu)

Skrócony opis

Wymiana nawierzchni betonowych płyt chodnikowych na kostkę typu polbruk wraz z wymianą krawężników.

Opis projektu

Wymiana nawierzchni betonowych płyt chodnikowych na kostkę typu polbruk wraz z wymianą krawężników.

Postęp realizacji

W dniu 18 sierpnia 2020 r. rozpoczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. wymiana nawierzchni chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Poznańskiej w Ostrołęce. W dniu 16 września 2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma Gutbruk inż. Tomasz Gutowski. W ramach inwestycji wymieniona zostanie nawierzchnia chodnika oraz pobudowana ścieżka rowerowa na odcinku od skrzyżowania z ulicą Janusza Korczaka do skrzyżowania z ulicą Bursztynową. Prace obejmują m.in.: - rozbiórkę nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych, - rozbiórkę uszkodzonego i ułożenie nowego krawężnika betonowego, - rozbiórkę i ułożenie obrzeża betonowego, - wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej, - wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej o szer. 2,0 m z kostki betonowej bezfazowej, - przebudowę dwóch zjazdów na nawierzchnię z kostki betonowej, - zmianę lokalizacji tablicy pamiątkowej, - zmianę nadziemnego hydrantu ppoż. na hydrant skrzynkowy podziemny, - regulację wysokościową 5 zaworów wodociągowych studni telekomunikacyjnej, - przebudowę ogrodzenia panelowego na dł. ok 34 m, - w obrębie chodnika i ścieżki rowerowej odtworzenie nawierzchni zieleni w pasie drogowym z wykonaniem warstwy ziemi urodzajnej i obsianiem trawą, - pod projektowaną nawierzchnią wbudowanie podbudowy z gruzobetonu (materiał zamawiającego), - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego stałej organizacji ruchu.