projekt nr 34

34. Budowa chodnika, ścieżki rowerowej i oświetlenia wzdłuż ulicy Żołnierzy Armii Krajowej


Lokalizacja

Ulica Żołnierzy Armii Krajowej od ulicy Ostrowskiej (strona od Osiedla Kwiatowego), ulica Kwiatowa, ulica Wypychy.

Skrócony opis

Projekt "Budowa chodnika, ścieżki rowerowej i oświetlenia wzdłuż ulicy Żołnierzy Armii Krajowej" poprawi komfort i bezpiecz. mieszkańców, tj. zapewni bezpieczną i wygodną komunikację pieszym i kierowcom oraz oddzieli ruch pieszych od wzmożonego ruchu drogowego, a także stworzy brakujący odcinek promenady łączącej chętnie odwiedzane przez Mieszkańców Ostrołęki tereny rekreacyjno-rowerowo-spacerowe.

Opis projektu

Projekt zakłada ułożenie chodnika, ścieżki rowerowej w formie ciągu pieszo-rowerowego i oświetlenia przy ulicy Żołnierzy Armii Krajowej wraz z płynnym połączeniem tego ciągu z istniejącymi chodnikami w ulicy Kwiatowej i Wypychy. Powiększy się przestrzeń dla pieszych i rowerzystów, ale przede wszystkim poprawi się bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu w tym rejonie. Obecnie przy tej ulicy występuje duży ruch pieszych i rowerzystów oraz samochodów. Brak oświetlenia, chodnika i ścieżki rowerowej powoduje, że zwłaszcza porą wieczorową i nocną występują liczne niebezpieczne sytuacje z jadącymi samochodami wyjeżdżającymi w rejonie skrzyżowania z ulicą Kwiatową. Mieszkańcy Osiedla Kwiatowego skarżą się też, że wieczorem, ze względu na brak oświetlenia, wzdłuż ulicy Żołnierzy Armii Krajowej można często zaobserwować zatrzymane pojazdy samochodowe, w których nieznane osoby spożywają alkohol. Rano w tych miejscach mieszkańcy poruszający się tą ulicą zastają pozostawione butelki po piwie, wódce i opakowania po spożywanych posiłkach. Planowana w ramach projektu inwestycja rozwiąże opisane problemy, poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Ponadto realizacja przedmiotowego projektu będzie przedłużeniem wyremontowanej w tym roku ulicy Ostrowskiej, tj. praktycznym połączeniem chodnika i ścieżki rowerowej zbudowanych przy tej ulicy z Osiedlem Kwiatowym i ulicy Wypychy. Proponowany projekt zapewni bezpieczną i wygodną komunikację pieszym i kierowcom oraz oddzieli ruch pieszych od wzmożonego ruchu drogowego, a także stworzy brakujący odcinek promenady łączącej chętnie odwiedzane przez Mieszkańców Ostrołęki tereny rekreacyjno-rowerowo-spacerowe.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Ułożenie kostki brukowej obrzeży, krawężników niezbędnych do budowy ciągu pieszo-rowerowego100 000 zł
2Budowa oświetlenia ulicznego (4 latarnie LED)20 000 zł
Łącznie: 120 000 zł

Uzasadnienie: Zgodnie z §2  ust. 6 pkt 6  Uchwały Nr 291/XXIX/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Ostrołęki: „projekt nie może być sprzeczny z planami miejscowymi zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, strategiami, politykami i programami przyjętymi przez Miasto Ostrołęka, a jeżeli takowych nie ma dla danego obszaru decyzję co do zgodności podejmuje komisja”. We wskazanej lokalizacji brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla ulicy Wypychy. Konieczność stworzenia MPZP wynika z faktu, że niezbędne jest ustalenie parametrów drogi Żołnierzy Armii Krajowej oraz jej przebiegu do Alei Jana Pawła II.