projekt nr 16

16. Remont chodnika wzdłuż budynków przy ul. Sikorskiego 16 i ul. Sucharskiego 7


Lokalizacja

Sucharskiego i SIkorskiego, nr działek: 52820/17

Opis projektu

Realizacja projektu wymaga wymiany starych betonowych płyt chodnikowych na kostkę typu "polbruk" wraz z wymianą krawężników oraz nawiązaniem do dojść do klatek schodowych.

Uzasadnienie

W/w chodnik jest od wielu lat w bardzo złym stanie technicznym, pokruszone zniszczone płytki stwarzają realne zagrożenie utraty lub uszczerbku na zdrowiu osób z niego korzystających. Jest to jeden z najczęściej uczęszczanych chodników na Osiedlu Centrum. Zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych ZS nr 5, SP nr 10, Przedszkola nr 9, jak również punktami handlowo-usługowymi.

Projekt
pt.
"Remont
chodnika wzd
łuż
budynków przy ul. Sikorskiego 16 i ul. Sucharskiego 7"
na
osiedlu Centrum

został
odrzucony pod względem merytorycznym.
W
proponowanym miejscu, chodnik jest zbyt wąski. Jego poszerzenie
wiąże się z koniecznością przebudowy pasa drogowego.
Remont
chodnika w istniejącym
kształcie nie spełnia wymogów technicznych.