projekt nr 15

15. Zapewnienie bezpiecznej komunikacji mieszkańcom osiedla poprzez utwardzenie drogi dojazdowej do budynków wielorodzinnych przy ul. Hallera i 11 List.


Lokalizacja

Miasto Ostrołęka; os. Starosty Kosa; droga dojazdowa od ul. 11 Listopada do nieruchomości ul. Hallera 18, ul. 11 Listopada 21, ul. 11 Listopada 19; nr działki 40442/3 - stanowiąca własności miasta Ostrołęki

Opis projektu

Projekt zakłada odcinkowo (250 m2) utwardzenie kostką brukową bezfazową lub asfaltem drogi dojazdowej z ul. 11 Listopada od bud. wielorodz. Hallera 18, 11 Listopada 19 i bud. użytkow. 11 Listopada 21. W.w. działka stanowi jedyny, bezpośredni dojazd dla mieszkańców, obsługi miasta i służb. Droga jest tylko odcinkowo pokryta asfaltem (spękanym, dziurawym), na dł. ok. 50 mb nie ma uregulowanej nawierzchni - auta parkujące między bud. Hallera 18 i 16 jeżdżą po terenie nieutwardzonym i chodniku.

Uzasadnienie

Utrzymanie stanu obecnego zagraża bezpieczeństwu użytkowników ww. drogi: pojazdy, jeżdżące po nieutwardzonym terenie w szczycie Hallera 18, uniemożliwiają równoczesne korzystanie z chodnika pieszym i rowerzystom; w obszarze panuje zwiększone ryzyko kolizyjności pojazdów wjeżdżających/wyjeżdżających z parkingu między bud. Hallera nr 18 i nr 16, co też utrudnia dojazd do budynków służbom mundurowym i ratunkowym.

Projekt
pt.

"Zapewnienie bezpiecznej komunikacji mieszka
ńcom
osiedla poprzez utwardzenie drogi dojazdowej do budynków
wielorodzinnych przy ul. Hallera i 11 List"
na
osiedlu Starosty Kosa został odrzucony pod względem merytorycznym.
Projekt zakłada utwardzenie drogi w miejscu już istniejącego
odcinka.
W
części pokryty jest on asfaltem, w części teren nie jest
utwardzony. Ze względu na zbyt wąską drogę, ruch odbywa się
także istniejącym chodnikiem. Odcinek nie spełnia warunków
technicznych. Jego poszerzenie wymaga opracowania projektu przebudowy
całego odcinka
i
jego realizację
,
co zdecydowanie przekracza koszty przewidziane na osiedle Starosty
Kosa.