projekt nr 9

9. Zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych poprzez modernizację chodnika wzdłuż ul. Celulozowej


Lokalizacja

Osiedle Parkowe, ul. Celulozowa. Nr. działki 40243/6 - stanowiąca własność Miasta Ostrołęki

Opis projektu

Projekt zakłada rozbiórkę istniejącego chodnika ze zużytych płyt na ww. działce po stronie budynków ul. Celulozowej 2,4,8 i wykonanie nowej nawierzchni z kostki polbrukowej bezfazowej na podbudowie z kruszywa i gruncie stabilizowanym cementem z ustawieniem obrzeży o pow. ogółem ok. 300 m2. Chodnik stanowią główny ciąg komunikacyjny pieszych od ul. Sygietyńskiego do ul. Hallera.

Uzasadnienie

Nawierzchnia chodnika jest w stanie zagrażającym bezpieczeństwu ruchowi pieszych: płyty chodnikowe są kilkudziesięcioletnie, z dużymi ubytkami, spękane, nie trzymają jednakowego poziomu. Na chodniku utrzymują się zastoiny opadowe i brak jest warunków do właściwego odśnieżania. Taki sam poziom nawierzchni chodnika i jezdni bez wyraźnego krawężnika oddzielającego sprawia, że samochody jeżdżą po szerokości chodnika, nie zważając na ruch pieszych.

Projekt
pt.

"Zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych poprzez
modernizację
chodnika wzdłuż ul. Celulozowej"
został
odrzucony pod względem merytorycznym. Ulica Celulozowa wymaga
całkowitej przebudowy. Ze względu na parkujące na niej prostopadle
samochody, przejazd jest utrudniony i odbywa się w części
chodnikiem. Jego remont nie rozwiąże problemów komunikacyjnych w
tym obszarze. Stworzenie projektu kompleksowej przebudowy i jej
realizacja znacznie przekracza koszty przewidziane na osiedle
Parkowe.