projekt nr 4

4. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Targowej na odcinku od ronda A.Walentynowicz do ronda E. Waltera


Lokalizacja

ul. Targowa na odcinku od ronda A. Walentynowicz do ronda E. Waltera

Skrócony opis

Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w ul. Targowej pomiędzy rondami A. Walentynowicz i  E. Waltera.

Opis projektu

Ciąg pieszo-rowerowy wykonany z kostki brukowo-betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego w sposób trwały rozwiąże problemy z bezpieczeństwem ruchu pieszych i rowerzystów na wnioskowanym odcinku.

Uzasadnienie

Na odcinku tym brak chodnika. Wykonanie zapewni bezpieczeństwo dla pieszych i rowerzystów poruszających się przy dużym natężeniu ruchu. Stworzy połączenie  ścieżek rowerowych przy ul. Westerplatte i Al. Solidarności. Jest to odcinek łączący dwa place targowe, z których korzysta bardzo dużo ludzi i w tej chwili stwarza duże niebezpieczeństwo.

Brak gruntu stanowiącego własność Miasta dla części przebiegu ciągu pieszo-rowerowego